Deklaracja Dostępności

Nazwa Instytucji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Nazwa Instytucji.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-10-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) - można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jan Nowak, jan.nowak@nazwa.instytucji.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 602244990. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Przychodnia Chorób Zakaźnych
 2. Zlokalizowana jest w wolnostojącym 2kondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym budynku.
 3. Wejście główne do Przychodni za pomocą schodów (bez pochylni) oraz windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (z poziomu ulicy).
 4. Do komunikacji wewnętrznej służy jedna klatka schodowa oraz w/w winda osobowa, która pełni funkcję zarówno komunikacji zewnętrznej jak i wewnętrznej.
 5. W Przychodni zlokalizowane są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydzielone są na ulicy  w odległości ok. 120 metrów od wejścia do windy)  oraz jedno takie miejsce na terenie Szpitala.
 6. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.
 7. W Przychodni nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku Przychodni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 9. Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza
 10. Zlokalizowana jest w wolnostojącym 2 kondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym budynku.
 11. Do wejścia głównego dla Pacjentów od strony ulicy prowadzą schody ( bez pochylni). Wejście do budynku  bezpośrednio z poziomu chodnikadostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich usytuowane jest od strony terenu wewnętrznego szpitala.
 12. Do komunikacji wewnętrznej służą dwie klatki schodowe oraz winda – platforma osobowa dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 13. W Poradni zlokalizowane są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 14. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydzielone jest na terenie wewnętrznym szpitala w odległości około 100 metrów od wejścia z poziomu chodnika.
 15. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.
 16. W Przychodni nie ma pętli indukcyjnych.
 17. W budynku Przychodni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 18. Budynek Oddziału Dziennego
 19. Zlokalizowany jest w wolnostojącym 2 kondygnacyjnym całkowicie podpiwniczonym budynku.
 20. Wejście główne do Przychodni za pomocą schodów wewnętrznych  i platformy dźwigowej przystosowanej do transportu Pacjentów na wózku inwalidzkim.
 21. Do komunikacji wewnętrznej służy jedna klatka schodowa (bez pochylni)
 22. W Oddziale  zlokalizowane są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 23. W odległości około 40 metrów od wejścia głównego budynku dostępne jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 24. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.
 25. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 26. W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 27. Izba Przyjęć Szpitala – wydzielona w Budynku Administracji.
 28. Zlokalizowana jest na poziomie parteru budynku.
 29. Wejście główne do Izby Przyjęć za pomocą dwóch schodków . Dostępne jest również wejście bezpośrednio z poziomu chodnika znajdujące się na tyłach budynku, od strony podjazdu dla karetek.
 30. Przy budynku dostępne jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 31. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.
 32. W Izbie Przyjęć nie ma pętli indukcyjnych.
 33. W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 34.  
 35. Pawilon I Szpitala
 36. Zlokalizowany jest w wolnostojącym 4 kondygnacyjnym całkowicie podpiwniczonym budynku o dość zróżnicowanej architekturze.
 37. Wejścia główne do Pawilonu z poziomu chodnika, dostępne bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 38. Do komunikacji wewnętrznej służą dwie  klatki schodowe oraz trzy windy, w tym dwie dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 39. Na każdej kondygnacji zlokalizowane są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 40. Na terenie wewnętrznym szpitala dostępne jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (w odległości ok 100 metrów od wejścia do budynku).
 41. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.
 42. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 43. W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 44. Pawilon II Szpitala
 45. Zlokalizowany jest w wolnostojącym 3 kondygnacyjnym całkowicie podpiwniczonym budynku.
 46. Wejście główne do Pawilonu z poziomu chodnika, dostępne bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 47. Dodatkowe wejście z poziomu chodnika znajduje się na tyłach budynku.
 48. Do komunikacji wewnętrznej służy  klatka  schodowa oraz 2 windy osobowe dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 49. W budynku zlokalizowane są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 50. Na terenie wewnętrznym szpitala dostępne jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. (w odległości ok 100 metrów od wejścia do budynku).
 51. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.
 52. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 53. W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Udogodnienia


Utrudnienia


Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 3. Strona prezentuje poziom zgodności AAA.